Skip to content Skip to navigation

Hội đồng quản trị

THÔNG TIN CÁ NHÂN

(Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cồ Phần Hòa Phú)


Công Ty Cồ Phần Hòa Phú (HPCO)
Địa Chỉ: Số 1, Đường N3, KCN Hòa Phú, Huyện Long Hồ, Tỉnh Vĩnh Long

Điện Thoại: (0270) 382 2174, 396 2738, Fax :(0270) 388 0357

1/ Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị
Họ & Tên: Nguyễn Việt Thành
Sinh Năm: 1952
Quê Quán: Xã Hòa Bình, H. Trà Ôn, Tỉnh Vĩnh Long.
Chức Vụ: Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị
E-mail: cibico@vnn.vn
Điện Thoại: 02703 880.370
 
2/ Thành Viên Hội Đồng Quản Trị
Họ & Tên: Võ Chí Luận
Sinh Năm: 1954
Quê Quán: Huyện U Minh, Tỉnh Ca Mau.
Chức Vụ: Phó Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị
E-mail: ctcphoaphu@yahoo.com.vn
Điện Thoại: 02703 880.370
 
3/ Thành Viên Hội Đồng Quản Trị
Họ & Tên: Hà Duy Dũng
Sinh Năm: 1958
Quê Quán: Phong Hòa, Phong Điền, Bình Trị Thiên.
Chức Vụ: Tổng Giám Đốc
E-mail: ctcphoaphu@yahoo.com.vn
Điện Thoại: 02703 880.370
4/ Thành Viên Hội Đồng Quản Trị
Họ & Tên: Đặng Thế Cường
Sinh Năm: 1955
Quê Quán: Xã Song Phú, H. Tam Bình, Tỉnh Vĩnh Long.
Chức Vụ: Phó Tổng Giám Đốc
E-mail: ctcphoaphu@yahoo.com.vn
Điện Thoại: 02703 880.370

5/ Thành Viên Hội Đồng Quản Trị

Họ & Tên: Lê Văn Sanh
Sinh Năm: 1961
Quê Quán: Xã An Bình, H. Long Hồ, Tỉnh Vĩnh Long.
Chức Vụ: Phó Tổng Giám Đốc
E-mail: cibico@vnn.vn
Điện Thoại: 02703 880.370