Skip to content Skip to navigation

Văn Bản Pháp Lý Của Dự Án KCN Hòa Phú GĐ2

* CÁC VĂN BẢN, QUYẾT ĐỊNH CỦA CÁC CẤP CÓ THẨM QUYỀN

1/ Quyết định 1655/QĐ.UBND của UBND tỉnh Vĩnh Long ngày 14/08/2007, V/v giao nhiệm vụ cho Công ty CP Hòa Phú kinh doanh công trình kết cấu hạ tầng kỹ thuật Khu Công Nghiệp Hòa Phú – giai đoạn II.

2/ Quyết định 1752/QĐ.UBND ngày 31/08/2007, V/v phê duyệt quy hoạch chi tiết Khu Công Nghiệp Hòa Phú – giai đoạn II.

3/ Quyết định 05/2008/QĐ.UBND ngày 31/01/2008, V/v quy định chính sách khuyến khích và ưu đãi đầu tư của tỉnh Vĩnh Long

4/ Quyết định 169/QĐ.UBND ngày 15/01/2009, của UBND tỉnh Vĩnh Long V/v phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án: Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Hòa Phú - giai đoạn II, tại xã Hòa Phú, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long.

5/ Công văn số 1816/TTg-KTN của Thủ Tướng Chính Phủ ngày 29/9/2009, V/v mở rộng KCN Hòa Phú, tỉnh Vĩnh Long.

6/ Quyết định số 2725/QĐ-UBND của Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Vĩnh Long ngày 30/10/2009, V/v cấp phép xả nước thải vào nguồn nước.

7/ Quyết định số 05/QĐ-UBND của Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Vĩnh Long ngày 05/01/2010, V/v cho Công Ty Cổ Phần Hòa Phú thuê 1.375.391 m2 đất tại xã Hòa Phú, huyện Long Hồ.