Skip to content Skip to navigation

Thủ tục Cấp chứng chỉ quy hoạch

Thủ tục cải cách hành chính về quy hoạch xây dựng, hạ tầng kỹ thuật xây dựng, nhà ở và công sở.

1
Cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt để nhà đầu tư lập quy hoạch chi tiết xây dựng và thiết kế hạ tầng kỹ thuật KCN
2
Cấp chứng chỉ quy hoạch xây dựng cho các nhà đầu tư khi có yêu cầu, để lập dự án đầu tư xây dựng theo quy định
3
Thỏa thuận đấu nối hạ tầng kỹ thuật của các dự án đầu tư xây dựng trong KCN

4

Có ý kiến bằng văn bản về thiết kế cơ sở đối với các dự án đầu tư xây dựng nhóm B, C và gởi hồ sơ tới các Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành theo quy định tại thông tư 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định 12/2009/NĐ-CP để có ý kiến về thiết kế cơ sở đối với các dự án đầu tư xây dựng nhóm A đầu tư vào KCN

5

Cấp mới giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng cho các DN trong KCN

6

Cấp đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng cho các DN trong KCN

7

Cấp lại chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng cho các DN trong KCN

Nguồn: http://www.khucongnghiep.vinhlong.gov.vn/Default.aspx?tabid=127