Skip to content Skip to navigation

Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí địa phương cho hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

(VinhLong Portal)Ngày 05/01/2011, Uỷ ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí địa phương cho hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Theo đó, đối tượng được hưởng hỗ trợ kinh phí khuyến công là các tổ chức, cá nhân trực tiếp đầu tư phát triển sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tại các xã, thị trấn thuộc huyện và các xã trên địa bàn thành phố bao gồm: Doanh nghiệp vừa và nhỏ được thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp; Hợp tác xã thành lập, hoạt động theo Luật Hợp tác xã; Hộ kinh doanh cá thể theo Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/04/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp. Ngoài ra, còn có các tổ chức, cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế hoạt động dịch vụ khuyến công gồm: các hoạt động dịch vụ trong việc tư vấn, đào tạo, chuyển giao công nghệ, cung cấp thông tin, xúc tiến thương mại và các hoạt động khác có liên quan đến đầu tư sản xuất công nghiệp nông thôn.

Bên cạnh đó, những ngành nghề được hưởng chính sách hỗ trợ từ nguồn kinh phí khuyến công là các ngành: Công nghiệp chế biến nông - lâm - thủy sản; Sản xuất sản phẩm sử dụng nguyên liệu tại chỗ (là sử dụng nguyên liệu, vật liệu chính trong phạm vi trong tỉnh nơi tổ chức, cá nhân đầu tư cơ sở sản xuất), sử dụng nhiều lao động (cơ sở sử dụng từ 10 lao động trở lên); Sản xuất sản phẩm mới (là sản phẩm khi tổ chức, cá nhân đầu tư, cơ sở sản xuất tại huyện, thị trấn và xã nơi cơ sở sản xuất đầu tư chưa sản xuất được), hàng thay thế nhập khẩu, hàng xuất khẩu chủ yếu sử dụng nguyên liệu trong nước; Sản xuất, gia công các sản phẩm cơ khí phục vụ sản xuất công nghiệp, các ngành nghề kinh tế và tiêu dùng; Sản xuất, gia công chi tiết, bán thành phẩm và dịch vụ cho các cơ sở sản xuất sản phẩm hoàn chỉnh; Hỗ trợ lập quy hoạch và đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và làng nghề.

Nguồn: http://www.vinhlong.gov.vn

Quang Trung (nguồn Quyết định 01/2011/QĐ-UBND)